Virginia Miller Galleries
Virginia Miller Galleries Home at Virginia Miller Galleries Exhibitions at Virginia Miller Galleries Artists at Virginia Miller Galleries Art Gallery at Virginia Miller Galleries Contact us at Virginia Miller Galleries
2009 Exhibition Selected Art Fairs Receptions Current Exhibitions Upcoming Exhibitions 1980's Exhibitions 1970's Exhibitions 1990's Exhibitions 2004-2000 Exhibitions 2006 Exhibition 2005 Exhibition 2008 Exhibition 2007 Exhibition
Exhibitions

Portal: Contemporary Chinese Paintings,
Prints, Photos and Sculpture

Zhang Xiaogang
Feng Zhengjie
Yang Qian
Guo Wei
Huang Yan
Sui Jianguo
Yang Fan Wang Guangyi Chen Qingqing
Cao Xiaodong Lu Peng  


Exhibition: January 7th - May 31st, 2011

Read Press Release here
See the Exhibition's Virtual Tour here
Current  |   Upcoming  |  09  |  08  |  07  |  06  |  05  |  04-00  |  90s |  80s  |  70s |   Receptions  |  Fairs